skip to Main Content

Hjernens magiske univers

Lær om sanserne, hjerneaktivitet og mental sundhed

Få nøglen til din hjernes skattekiste

Alle foredrag og workshops omhandler hjernens sundhed, mentale ressourcer og kapacitet fra forskellige perspektiver, samt adfærd og omsorg i praksis– og de skræddersys til jeres særlige ønsker og behov.

Workshops

Travlhed og risiko for overbelastning

Workshop: Travlhed og risiko for overbelastning
Hvordan passer man på sig selv i en travl hverdag?
Teoretisk og praktisk viden om kompleksiteten i en omskiftelig hverdag, personligt lederskab og samarbejde med kollegaer.

Indhold: Konkrete og simple metoder til at forebygge mental overbelastning. Hvad er travlhed og hvornår bliver arbejdspresset en overbelastning? Hvordan øges den mentale sundhed og trivsel i løbet af en arbejdsdag?

Tid: 3 timer

Deltagernes udbytte: Indsigt i stress symptomer og håndtering // Forståelse for forebyggelse af mental -og følelsesmæssig overbelastning // Et sikkerhedsnet i en travl hverdag // Implementering af metoder til personligt lederskab.

Mind breaks

Workshop: Styrk pauserne i løbet af arbejdsdagen
Teoretisk og praktisk viden om pausernes potentialer og hjernens vitalitet, fleksibilitet og sundhed.

Indhold: Optimering af pauser. Hvad er en effektiv pause? Og hvordan øges den mentale sundhed og trivsel i løbet af en arbejdsdag?

Tid: 3 timer

Deltagernes udbytte: Indsigt i hjernens mønstre og vaner // Forståelse af hvordan den mentale kapacitet øges // Bedre udnyttelse af pauser // Et sikkerhedsnet i en travl hverdag // Implementering af effektive korte pauser.

Kurser

Ambassadør for mental fitness- og sundhed

Kursus: Mental sundhed

Sundhedsstyrelsen og verdens sundhedsorganisation WHO definere mental sundhed, som en tilstand, hvor man trives, fordi man udvikler og udfolder sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrager til fællesskaber. Vi tror på at medarbejdere inspirere hinanden og i fællesskab øger den mentale sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Mentalt overskud handler nemlig om den enkelte medarbejder, teamet og alt det der foregår ubevidst og bevidst imellem os. Det er de positive (og negative) energier, vibrationer og anerkendelser, som smitter og påvirker os. Modsat påvirkes arbejdsmiljøet og hermed trivslen og glæden, når der er underskud og dårlig stemning. Det kan være lange perioder med mange opgaver, kontinuerlige forandringer uden kurs, dårligt arbejdsmiljø, brok samt mentalt overbelastninger pga. for få kollegaer.

Der findes flere videnskabelige undersøgelser både fra USA og Europa som viser, at det giver mening at investere i medarbejdernes sundhed. Undersøgelserne viser, at inaktive medarbejdere har op til 4 årlige sygefraværsdage mere end aktive, samt at motion i arbejdstiden kan nedsætte korttidssygefraværet med op til 29%. Sundhedsindsatser kan potentielt give en årlig gevinst (ROI- Return On Investment) på mellem 2,50 kr. og 5 kr. for hver investeret krone, baseret på fald i sygefravær samt øget produktivitet, kvalitet, effektivitet, arbejdsmoral, tværfagligt samarbejde m.m.

Kursusbeskrivelse

Kurset henvender sig til ledere, HR og medarbejdere, som ønsker at optimere den mentale sundhed og den interne mentale fitness på arbejdspladsen. Kurset bygger på metoder og redskaber fra Masterfitness og ABC for mental sundhed, der er en australsk sundhedsfremmende indsats. ABC sætter fokus på vigtigheden af at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt i hverdagen. MasterFitness tager udgangspunkt i at opnå mental, fysisk og åndelig udvikling.

Kurset er tilrettelagt, så deltagerne får viden om mental sundhed i arbejdsmiljøet, indsigt i hvad, hvorfor og hvordan vi skaber motivation. Derudover praktisk træning, der simulerer de mentale processer, som hjernen udfører under en arbejdsdag og i hverdagen. Deltagerne bliver bevidste om deres arbejdsmønstre og vaner i løbet af arbejdsdagen. De får strategier, tools og taktikker til at flytte fokus fra hjerne til hjerte og hænderne, det vil sige fra tanke til handling. Dette vil øge hjernens smidighed og fleksibilitet og undgå overbelastning og stress.

Formål med train the Trainer kurset

 • At formidle viden og klæde deltagerne på til at skabe øget bevidsthed om mental sundhed, herunder om ABC- budskaberne.
 • Indsigt i motivation og hvordan man inspirere hinanden.
 • Strategier til små tiltag i løbet af arbejdsdagen.
 • Skabe bevægelse og flow fra tanke til handling.
 • Praktiske handlinger og øvelser til hjerne pauser & funktionel hjernetræning.

Hvilken funktion har Ambassadøren for Mental Fitness

Ambassadøren fungerer som tovholder og igangsætter af mentale sundhedsfremmende initiativer og tiltag i arbejdsmiljøet. Det kan være initiativer på baggrund af behov eller problemstillinger, som påvirker den generelle trivsel. Ambassadøren vil også kunne udarbejde handleplaner i samarbejde med arbejdspladsens eksisterende fora for arbejdsmiljø.

 • Skabe øget opmærksomhed på mental sundhed og trivsel på arbejdspladsen.
 • Tænke Mental Fitness ind i de daglige opgaver.
 • Indtænke mental sundhed i onboarding forløb af nye medarbejdere.
 • Opspore behov for mentale sundheds- og trivselsindsatser blandt kollegaer.
 • Sikre gode muligheder for lokal forankring af indsatser på arbejdspladsen.
 • Fremstå som en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække nye medarbejdere.

Medarbejdernes potentielle udbytte

 • Skarpere hjerne.
 • Mere ro i hovedet og kroppen.
 • Større koncentration og fokusevne.
 • Bedre til at planlægge arbejdsdagen og prioritere pauser.
 • Forståelsen af den gode kollegiale samtale.
 • Facilitere inspiration og motivation i et team (together everyone achieves more).
 • Konkrete redskaber, der øger hukommelsen og booster energien i løbet af arbejdsdagen.
 • Mere mentalt overskud og arbejdsglæde.
 • Øget forståelse og omsorg i teamet.

Virksomhedens potentielle udbytte

Mentale sundhedsfremmende indsatser kan potentielt føre til mere motiverede og engagerede ansatte, lavere sygefravær og mere tilfredse medarbejdere.

 • Større medarbejderengagement og tilfredshed.
 • Øget produktivitet og effektivitet.
 • Være en attraktiv arbejdsplads, som kan fastholde og tiltrække gode medarbejdere.
 • Bedre samarbejde mellem arbejdspladsens afdelinger og team.
 • Godt image blandt kunder.
 • Lavere sygefravær.

Virksomheden bør overveje

Allerede inden I som virksomhed beslutter, om I vil uddanne Ambassadører for Mental Fitness, vil det være fornuftigt at overveje og evt. fastlægge, hvor beslutningen skal drøftes, og hvor arbejdet skal forankres organisatorisk. Det vil være hensigtsmæssigt at tage denne diskussion i arbejdspladsens eksisterende fora, hvor både ledelses- og medarbejderrepræsentanter er til stede, fx medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg (MED), arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller samarbejdsudvalg (SU). I kan også nedsætte en gruppe til formålet, men også her er det vigtigt, at ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra et af samarbejdsforaene deltager.

Det er vigtigt, at I som arbejdsplads på forhånd formulerer det overordnede formål med at uddanne Ambassadører for Mental Fitness. I skal fastsætte nogle konkrete mål og beslutte, hvem der har ansvaret for at gennemføre og forankre indsatsen. Det kan være spørgsmål som; Hvad ønsker ledelsen at opnå, hvad får medarbejderne ud af det? Hvad bliver Ambassadøren for Mental Fitness´ rolle og opgave? Hvor mange ambassadører skal arbejdspladsen have for at understøtte virksomhedens trivsel strategi? Hvilket samarbejde har ambassadøren med arbejdspladsens øvrige arbejde med sundhed, trivsel og arbejdsmiljø?

En vigtig overvejelse i forbindelse med kurset er, om arbejdspladsen har ressourcer til at uddanne og understøtte ambassadørernes arbejde, eller om man i stedet skal satse på at kompetence udvikle den eksisterende organisation, f.eks. MED, AMO eller SU. Fordele ved at uddanne ansatte som ambassadører kan være at få mentale sundhedsfremme- og arbejdsmiljøarbejdet fordelt på flere hænder. Ydermere at kompetence udvikle den eksisterende organisation er f.eks. at spare ressourcer og fremme koordineringen af arbejdet og koblingen mellem sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

Er du blevet nysgerrig efter, hvordan I kan skabe små heroiske omsorgsgerninger og handlinger- så er Ambassadøren for Mental Fitness noget for jer. Vi sætter den mentale fitness og overskud på dagsordenen, som et individuelt og fælles ansvar på arbejdspladsen. Vi faciliterer viden og indsigt om mental sundhed, træner det mentale fundament og sikrer implementering af redskaberne.

Rammerne for kurset

Kurset forløber over 4 gange af 3 timers varighed i løbet af arbejdstiden.

Det foregår hos jer og I er derfor forpligtet til at sørge for et lokale.

Der skal være minimum 10 deltagere før kurset bliver oprettet.

Kurset afsluttes med en evaluering og bevis for fuldførelsen.

Kurset består af:

 • Teoretisk viden
 • Praktiske øvelser
 • Samarbejdsøvelser
 • Hjemmeopgaver
 • Individuel sparring og feedback

Hvem er vi

Vi arbejder med forebyggende og rehabiliterende indsatser og behandlingsforløb til medarbejdere. Vi har fokus på hjernens sundhed og egen mentale lederskab samt de sociale relationer i arbejdsmiljøet.

Vi tror på forebyggelse og fremme af mental sundhed. Vi rådgiver bl.a. virksomheder i håndtering af akut- og langvarig tilstand, samt mental sundhed og trivsel i arbejdsmiljøet.

Hos Carehelperer vi et team med flere forskellige faglige kompetencer fx neuro rehabiliteringssygeplejerske, stress coach, neuropsykolog og socialrådgiver. Vi arbejder tværfagligt for at skabe de mest optimale forløb med medarbejderen og inddragelse af arbejdsgiver. Vores forløb tager altid udgangspunkt i medarbejderens problemstillinger, symptomer, ressourcer og drømme.